RARB

پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج

در این مقاله پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم .

عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می‌شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح …

البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را … تخلف از شرط صفت، صرفاً حق فسخ نکاح برای مشروطٌ‌ له ایجاد می‌کند.

هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، می‌توان با … آخرین موردی که به یکی از طرفین عقد حق فسخ عقد را می‌دهد، تخلف از شرط صفت است.

همچنین فریب در ازدواج جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته … در هر حال در موارد تخلف از شرط صفت نیز به استناد ماده ۱۱۲۸ عقد قابل فسخ خواهد بود.

البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در …. تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید.

این نوشتار پیرامونصحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت … همچنین تخلف از شرط فعل در نکاح را برخلاف سایر عقود موجد خیار ندانستهاند و بیان ….. شده است می‌تواند از آثار نامطلوب اسقاط خیار فسخ بکاهد (کاتوزیان 1385: 256) .

تخلف از شرط صفت (فصل چهارم) بررسی حق فسخ عقد ازدواج مرد در قانون مدنی افغانستان و ایران. تعریف و اثر قانونی تخلف از شرط صفت.

ع‍ق‍د ازدواج‌. شناسه افزوده, : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق. … قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل را بیان نمی‌کند لذا راهی جز …

صرف‌نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن … در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی …

اما عقد مقرون به شرط آثار خود را به محض انعقاد ببار می آورد و از این رو عقدی منجز است . … نمی توانیم قائل به حق فسخ برای زن یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف … شروط صحیح ، طبق ماده 234 قانون مدنی ، به شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط …

شرط عدم معاشرت و یا عدم آمیزش با همسر دیگر .

اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و … این شرط یک شرط صحیح وشرط فعل است لازم است که ذکر شود دارایی در حقوق شامل …

گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی … مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا …. م، درباره شرط صفت در عقد نکاح می گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط …

مواردي كه فريب در ازدواج محسوب شده و باعث ايجاد حق فسخ ميشود: اگر هر يك عيوب … بنابراين در تمامي موارد تخلف از شرط صفت، تدليس محقق نمي‌گردد، …

عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می‌شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» …

و آﺛﺎر ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و از … ﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ. ،. ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻠﺐ … ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زوج ﺑﺎ ﺣﻀﻮر او ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮي اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﻨﺪ. ،. در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ …. ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ و ﻣﺘﺪاول ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﺷﺮط ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و آن ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از. ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ …

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج … تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت در اين است که در تدليس فرد …

لذا در این نوشتار به صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق … می شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در …

فریب در ازدواج جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید. … بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه … از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می‌توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود.

انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط. تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. حکم تدلیس در … تدلیس در ازدواج و نتایج آن با توجه به آیات و روایات.

ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق …

… و آثار و پیامدهای حقوقی ویژهای دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در … فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به …

عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي‌شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه اي دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح …

مواردي كه فريب در ازدواج محسوب شده و باعث ايجاد حق فسخ ميشود: … بنابراين در تمامي موارد تخلف از شرط صفت، تدليس محقق نمي‌گردد، بلكه زماني …

به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانستهاند: ۱ـ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر